Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 209-МИ
Брезово, 05.12.2018

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

В Общинска избирателна комисия Брезово е постъпило писмо с вх. № 117/04.12.2018 г.  от председателя на Общински съвет Брезово. От същото става видно, че Теодора Димитрова Чучулигова на основание Трудов договор №77 от 03.12.2018г. на ВрИД Кмет на община Брезово е назначена за заместник кмет на община Брезово.

С оглед на горното Общинска избирателна комисия Брезово констатира следното:

Общинска избирателна комисия Брезово с решение № 191/26.10.2015 год. е обявила избраните общински съветници, сред които и Теодора Димитрова Чучулигова. На първата сесия на Общински съвет Брезово същата е положила клетва и е встъпила в пълномощията си на общински съветник. От приложеният Трудов договор №77/03.12.2018г., става ясно, че Теодора Димитрова Чучулигова е назначена за заместник кмет на община Брезово, поради което ОИК-Брезово следва да се произнесе с решение, с което да прекрати предсрочно пълномощията й като общински съветник от квотата на Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, съгласно чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА.

Според извършеното изчисление за определяне резултатие от гласуването за общински съветници в община Брезово на „Информационно обслужване”АД, следващият в листата на кандидатите, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преферинцеално гласуване е Стефан Тодоров Иванов.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборен кодекс /ИК/, чл. 85, ал. 4 от Изборен кодекс /ИК/, чл.30, ал.4, т.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ и решение №3054-МИ от 01.02.2016 г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/, изменено с решение №4081-МИ от 13.12.2016 г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/ и на основание чл.453 от Изборен кодекс /ИК/ и решение №78-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК-Брезово,  Общинската избирателна комисия-Брезово  

 

 

Р  Е  Ш  И :

 1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, ЕГН ********** - общински съветник, обявен за избран по силата на Решение №191/26.10.2015 год. На ОИК Брезово от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”.

            ОБЕЗСИЛВА издаденото на Теодора Димитрова Чучулигова, ЕГН ********** Удостоверение за избран общински съветник №13/26.10.2015 г.

 1. На основание чл. 87, ал.1 от Изборен кодекс /ИК/, чл. 85, ал. 4 от Изборен кодекс /ИК/, чл.453 от Изборен кодекс /ИК/ и решение №78-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК-Брезово ОБЯВЯВА за избран Стефан Тодоров Иванов, ЕГН ********** и му издава удостоверение № 15/05.12.2018 г.

Настоящото решение да се изпрати на Общински съвет гр.Брезово за предприемане на действия по компетентност.

 

В резултат на проведеното гласуване от присъствалите на заседанието 8 /осем/ членове на ОИК-Брезово

8 /осем/ гласа  „ЗА”

 

членове на ОИК

Гласуване

Андриана Христова Генчева

ЗА

Василка Атанасова Гънчевска

ЗА

Деница Димитрова Чучулигова

ЗА

Диана Нанева Георгиева

ЗА

Дора Георгиева Шаллиева-Рупска

ЗА

Иванка Йорданова Колева

ЗА

Нина Генчева Шопова

ЗА

Петя Танева Иванова

ЗА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нина Шопова

СЕКРЕТАР:
Иванка Колева

 

 

Председател: Нина Генчева Шопова

Секретар: Иванка Йорданова Колева

* Публикувано на 05.12.2018 в 17:38 часа

Календар

Решения

 • № 211-МИ / 14.05.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 • № 210-МИ / 21.12.2018

  относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

 • № 209-МИ / 05.12.2018

  относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения