03.11.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

 Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 03.11.2023 г. от 13.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Брезово, ул.Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала

01.11.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-1191/31.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Брезово, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ за II ТУР на избори за кметове на 5 ноември 2023 г., както следва:

  

Образец на бюлетина за кмет на община

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Борец

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

 Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 27.10.2023 г. от 14.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Брезово, ул.Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала

25.10.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ КНИЖА

Бюлетините и изборните книжа ще се получават на 28.10.2023 г. в сградата на Общинска администрация - Брезово, при следния график

СИК Брезово - 1, 2 и 3, Чоба - 5, Борец, Пъдарско и Стрелци - от 13.00 ч.

СИК - Чоба - 4, Тюркмен, Зелениково, Чехларе, Розовец, Свежен, Бабек, Златосел,Дрангово, Отец Кирилово, Върбен, Сърнегор и Подвижна - от 13.30 ч.

20.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 20.10.2023 г. от 13.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Брезово, ул.Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала

17.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет съгласно Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК , изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител USB флаш памет в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава за регистриране заедно със списъка на технически носител в excel формат в Общинска избирателна комисия Брезово, в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

БЛАНКА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

17.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Общинска избирателна комисияБрезово, указва на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на заявление, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец на технически носител -  USB флаш памет.

Регистрацията на застъпници се извършва в ОИК 1607- Брезово чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител - USB флаш памет в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). 

БЛАНКА ЗАСТЪПНИЦИ

17.10.2023

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СИК ЗА РАБОТА С МАШИНИТЕ

Относно провеждане дистанционно обучение на секционните избирателни комисии за работа с машина за гласуване при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. на територията на община БРЕЗОВО,  използвайте  следните линкове, като проследявате конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meeting) са индивидуални за всяко обучение, както следва:

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

2.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

3.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

17.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Брезово указва на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че със свое Решение № 091- МИ / 16.10.2023 , ОПРЕДЕЛЯ следните секции за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Брезово, както следва:

№ на СИК

населено място

адрес

160700001

гр. Брезово

ул. „Георги Димитров“ 25 - Социален комплекс

160700007

с. Зелениково

Пенсионерски клуб

160700014

с. Отец Кирилово

Многофункционална зала

160700018

с. Пъдарско

Младежки клуб

17.10.2023

Обучение СИК

Общинска избирателна комисия Брезово уведомява ръководствата и членовете на назначените секционни избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 на територията на община Брезово, че на 24.10.2023г. (вторник) от 11:30 часа ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии.

Обучението ще се проведе в салона на Народно читалище "Отец Паисий" - гр. Брезово.

Всички членове на СИК следва да се явят не по-късно от 11:00 часа за проверка на присъствие, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носят със себе си документ за самоличност.

 

13.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 16.10.2023 г. от 13.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Брезово, ул.Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала

12.10.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Брезово, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Брезово на 29.10.2023 г., както следва:

кмет на кметство с. Борец

кмет на кметство с. Върбен

кмет на кметство с. Дрангово

кмет на кметство с. Зелениково

кмет на община

кмет на кметство с . Отец Кирилово

кмет на кметство с. Пъдарско

кмет на кметство с. Розовец

кмет на кметство с. Стрелци

кмет на кметство с. Тюркмен

кмет на кметство с. Чоба

общински съветници

06.10.2023

КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БРЕЗОВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРЕЗОВО обръща внимание на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес/извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден/28.04.2023 г./ в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата - 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

 

ВАЖНО: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

 

 

В изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

Са навършили 18 години към изборния ден включително

Не са поставени под запрещение.

Не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на  община Брезово.

 

ВАЖНО: Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
 • към дата 28.04.2023 г. да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14.10.2023 г. пред съответната общинска администрация по настоящ адрес, вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
06.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 06.10.2023 г. от 13.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Брезово, ул.Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала

05.10.2023

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Брезово указва на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023г., в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, или факс. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023г. 

 

03.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 03.10.2023 г. от 13.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Брезово, ул.Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала

29.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 29.09.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Брезово, ул.Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала

28.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 28.09.2023 г., от 13,00 ч. в сградата на Общинска администрация - гр. Брезово, ул. Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала.

26.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 26.09.2023 г., от 14,30 ч. в сградата на Общинска администрация - гр. Брезово, ул. Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала.

25.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия - Брезово се свиква на заседание на 25.09.2023 г. от 15.00 ч. в сградата на Общинска администрация - Брезово, ул. Г. Димитров, 25, ет. 4 - Заседателна зала

21.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия Брезово, се свиква за заседание на 21.09.2023 г. от 17:15 часа, което ще се проведе в сградата на Общинска администрация -  Брезово, на адрес: гр .Брезово, ул. „Георги Димитров, 25, ет.4, Заседателна зала.

18.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Общинската избирателна комисия в община Брезово, област Пловдив, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общинската администрация на община Брезово, находяща се на адрес: гр.Брезово, ул. Г. Димитров, 25, ет. 4, Заседателна зала

Начален срок за подаване на документи: 09:00 ч. на 19.09.2023г.

Краен срок за подаване на документи: 17:00 ч. на  26.09.2023г. 

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК са описани в РЕШЕНИЕ № 2122-МИ София, 29 август 2023 г. на ЦИК

списък кандидатски листи и кандидати

18.09.2023

Относно съставите на СИК

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

Членове СИК 

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

16.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия Брезово, се свиква за заседание на 18.09.2023 г. от 17:15 часа, което ще се проведе в сградата на Общинска администрация -  Брезово, на адрес: гр .Брезово, ул. „Георги Димитров, 25, ет.4, Заседателна зала.

12.09.2023

Прием на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия Брезово  започна приема на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18 септември 2023 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 18 септември 2023 г.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 147-МИ / 16.02.2024

  относно: Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат

 • № 146-:МИ / 24.01.2024

  относно: Проучване по Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

 • № 145-МИ / 03.01.2024

  относно: Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

всички решения