Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 208-МИ
Брезово, 02.11.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Стоян Генчев Минчев, избран за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради избирането му за временно изпълняващ длъжността кмет на община Брезово.

В общинска избирателна комисия е постъпило писмо от председателя на Общински съвет гр.Брезово с изх. № 252/31.10.2018 г., към което е приложено решение  №425/31.10.2018 год. на Общински съвет гр.Брезово за избиране на Стоян Генчев Минчев за временно изпълняващ длъжността кмет на община Брезово.

Писмото е вписано във входящия дневник на Общинска избирателна комисия-Брезово под №110/01.11.2018 год.

С оглед на горното Общинска избирателна комисия Брезово констатира следното:

Общинска избирателна комисия Брезово с решение № 191/26.10.2015 год. е обявила избраните общински съветници, сред които и Стоян Генчев Минчев. На първата сесия на Общински съвет Брезово същият е положил клетва и е встъпил в пълномощията си на общински съветник. От приложеното решение №425/31.10.2018 год. на Общински съвет Брезово, става ясно, че Стоян Генчев Минчев е избран за временно изпълняващ длъжността кмет на община Брезово, поради което ОИК-Брезово следва да се произнесе с решение, с което да прекрати предсрочно пълномощията му като общински съветник от квотата на Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, съгласно чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА.

Според извършеното изчисление за определяне резултатие от гласуването за общински съветници в община Брезово на „Информационно обслужване”АД, следващият в листата на кандидатите, получили поне 7% от общинската избирателна квота чрез преферинцеално гласуване е Антон Троев Троев.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Иброрен кодекс /ИК/, чл. 85, ал. 4 от Изборен кодекс /ИК/, чл.30, ал.4, т.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ и решение №3054-МИ от 01.02.2016 г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/, изменено с решение №4081-МИ от 13.12.2016 г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/ и на основание чл.453 от Изборен кодекс /ИК/ и решение №78-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК-Брезово,  Общинската избирателна комисия-Брезово  

Р  Е  Ш  И :

 1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Стоян Генчев Минчев, ЕГН **********-общински съветник обявен за избран по силата на наше решение №191/26.10.2015 год. от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”.

            ОБЕЗСИЛВА издаденото на Стоян Генчев Минчев, ЕГН *********** удостоверение за избран общински съветник №12/26.10.2015 г.

 1. На основание чл. 87, ал.1 от Иброрен кодекс /ИК/, чл. 85, ал. 4 от Изборен кодекс /ИК/, чл.453 от Изборен кодекс /ИК/ и решение №78-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК-Брезово ОБЯВЯВА за избран Антон Троев Троев , ЕГН *********** и издава удостоверение № 14/02.11.2018 г.

Настоящото решение да се изпрати на Общински съвет гр.Брезово за предприемане на действия по компетентност.

В резултат на проведеното гласуване от присъствалите на заседанието 9 /девет/ членове на ОИК-Брезово

9 /девет гласа  „ЗА”

 

членове на ОИК

Гласуване

Андриана Христова Генчева

ЗА

Василка Атанасова Гънчевска

ЗА

Деница Димитрова Чучулигова

ЗА

Диана Нанева Георгиева

ЗА

Дора Георгиева Шаллиева-Рупска

ЗА

Иванка Йорданова Колева

ЗА

Никола Атанасов Коцелов

ЗА

Нина Генчева Шопова

ЗА

Петя Танева Иванова

ЗА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нина Шопова

СЕКРЕТАР:
Иванка Колева

Председател: Нина Генчева Шопова

Секретар: Иванка Йорданова Колева

* Публикувано на 02.11.2018 в 17:34 часа

Календар

Решения

 • № 211-МИ / 14.05.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 • № 210-МИ / 21.12.2018

  относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

 • № 209-МИ / 05.12.2018

  относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения