Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 205
Брезово, 13.07.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Брезово инж. Радньо Нанев Манолов

С Присъда №314 постановена на 13.12.2017 г. по НОХД № 3063/2017г. по описа на РС-Пловдив, ХVІІІ н.с., потвърдена с Решение № 150 от 29.05.2018 г. по ВНОХД № 496/2018г. на ОС-Пловдив, влязла в законна сила на 29.05.2018г. , на инж. Радньо Нанев Манолов – кмет на Община Брезово е наложено наказание една година лишаване от свобода и на основание чл.37, ал.1, т6 от НК го лишава от правото да заема държавна длъжност „кмет” за срок от една година, считано от влизане на присъдата в законна сила. На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание на инж.Манолов в размер на една година лишаване от свобода с изпитателен срок  от три години, считано от датата на влизане в сила на присъдата в законна сила.

В тази връзка в общинска избирателна комисия е постъпило писмо с изх. № Р № 438/2018г. от  04.07.2018 г. и придружаващи документи (Присъда №314 постановена на 13.12.2017 г. по НОХД № 3063/2017г. по описа на РС-Пловдив, ХVІІІ н.с., потвърдена с Решение № 150 от 29.05.2018 г. по ВНОХД № 496/2018г. на ОС-Пловдив, влязла в законна сила на 29.05.2018г.) на Районна прокуратура гр.Пловдив за привеждане в изпълнение присъдата в частта относно лишаването от права.

Писмото е описано във входящия дневник на комисията под №96/09.07.2018 год.

Налагането на посоченото наказание с влязла в сила присъда е предпоставка за предсрочно прекратяване на пълномощията на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА на инж.Радньо Нанев Манолов като Кмет на Община Брезово. Съгласно цитираната разпоредба пълномощията на кмета се прекратяват предсрочно при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, което означава, че се изисква кумулативното наличие на няколко предпоставки, а именно-влязла в сила присъда, наложено наказание лишаване от свобода, извършено престъпление от общ характер. Видно от посочената Присъда №314 от 13.12.2017 г. на ПРС, НОХД №3063 по описа на 2017 год. , потвърдена с  Решение № 150 от 29.05.2018 г.  на ПОС по в.н.о.х.д. №496 по описа от 2018 г.  и трите предпоставки са налице, както и изрично инж. Радньо Нанев Манолов е лишен от право да заема държавна и обществена длъжност „кмет” за срок от една година от влизане в законна сила на присъдата.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборен кодекс, във връзка с чл.42, ал.1, т.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.236, ал.2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържане под стража,  Общинската избирателна комисия  

Р  Е  Ш  И :

            1.ОБЯВЯВА прекратяване на пълномощията на инж. Радньо Нанев Манолов-кмет на Община Брезово, обл. Пловдив-обявен за избран с Решение № 202 от 02.11.2015 г. на ОИК-Брезово.

            2.АНУЛИРА издаденото на инж. Радньо Нанев Манолов Удостоверение № 27 от 02.11.2015 г.

В резултат от гласуването от присъствалите на заседанието 8 /осем/ членове на ОИК-Брезово

2 /два/ гласа  „ЗА”

6 /шест/ гласа  „ПРОТИВ”

членове на ОИК

Гласуване

Андриана Христова Генчева

ЗА

Василка Атанасова Гънчевска

ПРОТИВ

Деница Димитрова Чучулигова

ЗА

Диана Нанева Георгиева

ПРОТИВ

Иванка Йорданова Колева

ПРОТИВ

Никола Атанасов Коцелов

ПРОТИВ

Петя Танева Иванова

ПРОТИВ

Христо Красимиров Константинов

ПРОТИВ

 

При гласуване на решението не е постигнато мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ОИК. Налице е решение за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4, изр.2-ро от ИК.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Административен съд Пловдив.

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петя Иванова

СЕКРЕТАР:
Иванка Колева

 

Зам. председател: Петя Танева Иванова

Секретар: Иванка Йорданова Колева

* Публикувано на 13.07.2018 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 211-МИ / 14.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

  • № 210-МИ / 21.12.2018

    относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

  • № 209-МИ / 05.12.2018

    относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения