Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 196 - МИ
Брезово, 31.10.2015

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатските листи на Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” в изборите за кметове на втори тур на 01 ноември 2015 г. в община Брезово

Постъпили са заявления с вх. № 10 от 30.10.2015 год. във входящия регистър на застъпниците, за участие в изборите за общински съветници и кметове на втори тур на 01 ноември 2015 г. от Теодора Димитрова Чучулигова, в качеството и на упълномощен представител на местната коалиция, за регистрация на застъпници за участие в изборите за кмет на община Брезово и кметове на кметства, за които е допуснато провеждане на втори тур.

Към заявлението/приложение № 68-МИ от изборните книжа/, са приложени следните документи: списък с имената и ЕГН на застъпниците – (4 броя застъпници) на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършена от „Информационно обслужване" АД, проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха грешки по отношение на трима от предложените лица за застъпници, а по отношение на лицето Иван Пенев Стойков, ЕГН ********** се установи несъответствие – същият е вписан като представител на ДПС.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 и ал. 4 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, и като взе предвид така постъпилото: заявление вх. № 10 от 30.10.2015 г. (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатските листи

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 3 /три/ броя застъпници за участие в изборите за кметове на втори тур на 01 ноември 2015 г. на кандидатските листи на Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, както следва:

 

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Андрей Ангелов Илиев

**********

Митко Стойков Солаков

**********

Стефан Георгиев Стойков

**********

 

Издава удостоверения за регистрация на застъпниците, посочени по-горе съгласно приложение № 72-МИ от изборните книжа.

2. Отказва да регистрира като застъпник на кандидатските листи на Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” лицето Иван Пенев Стойков, ЕГН **********, за който се установи несъответствие – същият е вписан като представител на ДПС.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Нина Генчева Шопова

Секретар: Иванка Йорданова Колева

* Публикувано на 31.10.2015 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 211-МИ / 14.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Дрангово на основание чл.42, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

  • № 210-МИ / 21.12.2018

    относно: Обезсилване на Удостоверение № 15/05.12.2018 г. за избран общински съветник Стефан Тодоров Иванов поради не полагане на клетва на извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово на 20.12.2017г. и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО” по реда на чл.30, ал.7 от ЗМСМА.

  • № 209-МИ / 05.12.2018

    относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Теодора Димитрова Чучулигова, избрана за общински съветник от квотата на местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО”, поради назначаването й за заместник кмет на община Брезово.

всички решения