Общинска избирателна комисия Брезово


РЕШЕНИЕ
№ 146-:МИ
Брезово, 24.01.2024

ОТНОСНО: Проучване по Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

РЕШЕНИЕ
№ 146-МИ
Брезово, 24.01.2024

ОТНОСНО: Проучване по Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив,  с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

На 28.12.2023г. – в 14.15ч. в Общинска избирателна комисия Брезово постъпи сигнал с вх.№ 114 по входящия регистър на ОИК - Брезово, подаден от Костадин Георгиев Стоянов - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ и координатор на  ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

Във връзка с постъпилия сигнал, ОИК Брезово проведе заседание на 03.01.2024г. и взе решение №145, достъпно на интернет сайта на ОИК, да бъде изискана информация от Агенция по вписванията, Търговски регистър за периода от 05.11.2023 до 06.12.2023г. лицето Димитър Петров Чучулигов вписан ли е в ТР като лице, извършващо търговска дейност по смисъла на Търговския закон, като контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, като търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за посочения период, както и с писмо да бъде дадена възможност на лицето в седемдневен срок да изрази становище относно наличие на обстоятелствата по чл.41, ал.1 от ЗМСМА, както и да представи доказателства.

На 17.01.2024г. Димитър Чучулигов е изпратил писмо до ОИК Брезово - вх.№115-МИ, придружено с Протокол от 19.02.2021г. от проведено ГОИС на сдружението, Заповед №1/01.03.2021г., Решение №511/15.11.2016г. на ПОС, Устав на сдружението, Удостоверение по ф.д.№2796/2002г. на Окръжен съд Пловдив и Пълномощно, в което изразява становище, че спрямо него не е налице нито едно от обстоятелствата по чл.41, ал.1 от ЗМСМА и че към и след избирането му за кмет на с.Борец не извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Позовава се на приложения Протокол от 19.02.2021г. от проведено ГОИС на сдружението (липсват приложени нотариално заверени пълномощни на членовете, удостоверяващи легитимността му), както и Заповед №1/01.03.2021г. за прекратяване на трудовото правоотношение,   и счита, че от тази дата не е председател на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „БОРЕЦ“  и излага допълнителни съображения.

На 19.01.2024г. в 14.25ч. Агенция по вписванията със свой №06-00-4/18.01.2024г. отговаря на наш №114-МИ/03.01.2024г., че извършената служебна справка в Информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е установила участие на лицето Димитър Петров Чучулигов в две юридически лица:

Потребителна кооперация „Зора“с ЕИК 825091859 с вписан ликвидатор на кооперацията Димитър Петров Чучулигов до 16.11.2023г., когато с вписване рег.№20231116095058 е бил заличен;

Сдружение „Сдружение за напояване „Борец“ с ЕИК 115779761. Димитър Петров Чучулигов е вписан като председател от момента на пререгистрацията на сдружението в ТРРЮЛНЦ на 03.09.2021г. и до настоящия момент.

След устно искане от г-жа Колева до Общински съвет – Брезово й е предоставена Справка от деловодната система на ОбС – Брезово  представена от същата в днешното заседание видно от която, че под вх.№ 53/22.12.2023г. е входирано Заявление от Димитър Петров Чучулигов, с което се заявява, че с протокол на общото събрание на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „БОРЕЦ“ от 19.02.2021г. Димитър Петров Чучулигов е освободен като председател.

Към 06.12.2023г. и до датата на настоящето заседание в ОИК Брезово няма установени данни за подадено заявление или уведомление от страна на Димитър Чучулигов, с което да са декларирани обстоятелства, свързани с избора му и участието му в сдружението.

Въз основа на цялостната преценка на събраните по твърденията в сигнала доказателства, ОИК приема за установено следното:

Димитър Петров Чучулигов е избран за кмет на кметство Борец на 05.11.2023 г обявен с Решение на ОИК Брезово № 142-МИ/05.11.2023г. - 22.04ч.,, обявено и достъпно на интернет страницата на ОИК Брезово в деня на вземането му. Димитър Петров Чучулигов е положил клетва на 9.11.2023 год.

 

Видно от копие на Удостоверение от Търговския регистър „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „БОРЕЦ“ е регистрирано на 11.02.2003г. с ЕИК 115779761 с председател Димитър Петров Чучулигов.

Към момента на обявяване на изборните резултати на 05.11.2023г.  и 9.11.2023 год. – полагането на клетва Димитър Петров Чучулигов съгласно публичния ТРРЮЛНЦ е вписан като председател на „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „БОРЕЦ“ и както ликвидатор на Потребителна кооперация „Зора“ с ЕИК 825091859.

След извършена справка по партида на Потребителна кооперация „Зора“ с ЕИК 825091859 се установи, че е по делото на кооперацията  е подадено Замление с Вх. № 20231112211346 от 12.11.2023 г., към което е приложен и протокол 31.10.2023 г. от ОС на кооперацията от 31.10.2023 год и Вписване на исканите промени от 16.11.2023 год.

В чл. 42, ал. 1 ЗМСМА се уреждат хипотезите при които пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно, преди да е изтекъл мандата им. Според разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА, предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета се извършва при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3. Според разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета се извършва при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1;

 

   Общинската избирателна комисия като направи преценка съобразно спецификата на случая за наличието, респ. липсата на несъвместимост, съответно на основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета и като разгледа всички относими документи, след проведена дискусия с изложени аргументи, подробно протоколирани в протокола от заседанието на комисията,  проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на Димитър Петров Чучулигов като кмет на кметство с.Борец гласуваха трима от членовете на комисията (поименно), „ПРОТИВ“ предсрочно прекратяване на пълномощията на Димитър Петров Чучулигов като кмет на кметство с.Борец,  гласуваха пет от членовете на комисията (поименно).

Предвид  гореизложеното на основание чл.87, ал.1, т.22 и т.30 и чл. 463, ал. 2 и ал. 3  от ИК, във връзка с чл. 41, ал. 1 и чл. 42, ал.1, т.5 и т.9 от ЗМСМА, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Брезово

РЕШИ:

Прекратява предсрочно пълномощията на Димитър Петров Чучулигов, ЕГН ********** - като кмет на с.Борец, обявен за избран с решение на ОИК Брезово №142-МИ от 05.11.2023г.

Обезсилва удостоверение №10 /05.11.2023г. на Димитър Петров Чучулигов, ЕГН ********** като кмет на с.Борец.

Поради непостигнато необходимо мнозинство от две-трети от присъствалите членове е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4, изр. 2 от ИК.

Решението на Общинска избирателна комисия Брезово подлежи на обжалване пред ЦИК на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Венета Георгиева Иванова

Секретар: Андриана Христова Генчева

* Публикувано на 24.01.2024 в 16:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 147-МИ / 16.02.2024

  относно: Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат

 • № 146-:МИ / 24.01.2024

  относно: Проучване по Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

 • № 145-МИ / 03.01.2024

  относно: Сигнал от Костадин Георгиев Стоянов в качеството му на упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, координатор на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ гр.Пловдив, с посочен адрес: гр.Пловдив, ул.„Никола Алваджиев“ № 5, ет.3, ап.5, с искане за проверка за несъвместимост на заемана длъжност и предсрочно прекратяване на мандат.

всички решения